Strajk się wygasza


Jak informuje Śląskie Kuratorium Oświaty, w woj. śląskim systematycznie zmniejsza się liczba strajkujących przedszkoli, szkół, zespołów. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba strajkujących przedszkoli. Liczba strajkujących samodzielnych przedszkoli zmniejszyła się o 232 przedszkola.

W przypadku samodzielnych szkół podstawowych jest to spadek o 177 szkół. Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, to zdecydowana większość funkcjonuje w zespołach o różnej liczbie szkół: od dwóch szkół do nawet kilkunastu w zespole. Należy zaznaczyć, że w skład zespołów wchodzą nie tylko szkoły ponadgimnazjalne, ale także gimnazja, szkoły podstawowe czy też przedszkola. W zestawieniach statystycznych dotyczących strajku Kuratorium Oświaty traktuje zespół jako jedną jednostkę organizacyjną, tj. pracodawcę. Liczba strajkujących zespołów szkół również zmniejszyła się, w tym przypadku o 151.
Aktualnie w niektórych liceach ogólnokształcących i technikach trwa proces podejmowania przez rady pedagogiczne uchwał w sprawie wyników klasyfikacji. Z szacunkowych danych przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że ponad 220 rad pedagogicznych podjęło uchwały w sprawie klasyfikacji. W pozostałych szkoły dyrektorzy zaplanowali zebrania rad pedagogicznych na czwartkowe popołudnie lub na 26 kwietnia. Były również przypadki zebrań rad pedagogicznych, które nie podjęły uchwał z powodu braku wymaganej liczby członków rady. Dzisiaj systematycznie spływają informacje o kolejnych podjętych uchwałach (jeszcze przed informacją o zawieszeniu strajku. W wielu szkołach uczniowie otrzymają świadectwa jutro, a w niektórych w poniedziałek lub wtorek.
Przed nami dokończenie klasyfikacji i egzaminy maturalne. W woj. śląskim przystąpi do nich blisko 30 tys. tegorocznych abiturientów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych. Egzamin zostanie przeprowadzony w 570 publicznych i niepublicznych szkołach. Do egzaminu przystępują również absolwenci z lat ubiegłych. Wśród nich znaczącą grupę stanowią ci, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu.
6 maja abiturienci od godziny 9.00 będą pisać egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu o godz. 14.00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, dla tych, którzy ten przedmiot wybrali. W kolejnym dniu obowiązkowa matematyka na poziomie podstawowym.
Do Kuratorium Oświaty w Katowicach wpływają pytania o ewentualne wydłużenie terminu zakończenia roku szkolnego czy też o odrabianie zajęć w soboty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. W tym roku szkolnym dniem zakończenia zajęć jest 21 czerwca 2019 r. Brak jest więc podstaw prawnych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach po 21 czerwca 2019 r. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. trwają ferie letnie.
Brak również podstaw prawnych do organizowania – w celu realizacji podstawy programowej nierealizowanej w czasie strajku – zajęć dydaktyczno-wychowawczych w soboty. Ww. rozporządzenie jednoznacznie i precyzyjnie określa możliwość realizowania zajęć przez sześć dni w tygodniu, z uwzględnieniem sobót. Zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu szkoły mogą (od kilkunastu lat) prowadzić przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować – w zależności od pory roku – przemienny system organizacji tygodnia pracy. Oznacza to, że liczba godzin zajęć w tygodniu powinno być taka sama dla danej klasy w systemie pięciodniowym, jak sześciodniowym. Odrabianie zajęć w soboty oznaczałoby konieczność zwiększenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych ponad liczbę godzin określoną rozporządzeniem o ramowych planach nauczania.
W ww. rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego jest również przepis upoważniający dyrektora szkoły – po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego – do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dni strajku nie są jednak dniami wolnymi, o których mowa wyżej. Zgodnie z art. 17 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych, nie można więc uznać dni strajku za dodatkowe dni wolne ustalone w trybie opisanym w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego.
Na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego szkoła nie może wprowadzić obowiązku odrabiania w soboty zajęć niezrealizowanych w okresie strajku.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) – dot. szkół „nowego typu”, powstałych w związku z reformą.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) – dot. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U z 2019 r. , poz. 174)

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *