Projekt ,,Zawodowa współpraca”


Projekt ,,Zawodowa współpraca” wspierający jednocześnie młodzież, szkoły i przedsiębiorców będzie w Częstochowie kontynuowany przez 2 kolejne lata. W pierwszej edycji skorzystało z niego ponad 2,2 tys. uczennic i uczniów, następne obejmują blisko 800. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zakończyła się na razie pierwsza edycja projektu, na którą przeznaczono 10,1 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło ponad 9,5 mln. Wsparcie w ramach projektu otrzymało 2215 uczniów/uczennic, w tym płatne staże odbyło 1164 uczniów i uczennic. Staże realizowane były u ponad 100 pracodawców! W ramach projektu kwalifikacje na specjalistycznych kursach podniosło też 117 nauczycielek i nauczycieli, doposażono również 50 pracowni praktycznej nauki zawodu w 11 szkołach zawodowych.

Aktualnie realizowany jest projekt Zawodowa współpraca 2, którego łączna wartość to blisko 4,5 mln a dofinansowanie to ponad 4,2 mln zł (potrwa do końca sierpnia 2021 r.). Ta edycja adresowana jest do 286 uczniów/uczennic z klas I-III  branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników oraz 37 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu. W tej edycji doposażone zostaną 4 pracownie zawodu w częstochowskich szkołach zawodowych.

Kolejny projekt „Zawodowa współpraca” będzie realizowany przez kolejne 2 lata. Jego dofinansowanie to blisko 3,7 mln zł, a wartość projektów – blisko 3,9 mln zł.
Są to trzy projekty stanowiące kolejne trzy edycje projektu wspierającego częstochowskie szkolnictwo zawodowe, które będą realizowane równolegle od września br. do końca sierpnia 2022 r.
W tym okresie zorganizowane zostaną m.in. płatne staże, kursy zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla blisko 500 uczniów/uczennic z klas I-III branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników, a także 45 osób z kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zakładane jest też doposażenie 31 pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych. Z projektów skorzysta 6 szkół, a wsparcie dotyczyć będzie 12 zawodów, których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy.

Informacje szczegółowe dotyczące kolejnych edycji projektu „Zawodowa współpraca”:

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie na realizację trzech projektów będących kontynuacją projektów „Zawodowa współpraca” (są to więc trzy kolejne edycje tego projektu, których realizacja odbywać się będzie równolegle). Projekty współfinansowane są  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Projekty realizowane będą w okresie od 1.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Celem głównym projektów jest:
*poprawa jakości kształcenia w częstochowskich szkołach zawodowych i dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział uczniów/uczennic w następujących formach wsparcia:
– doradztwo edukacyjno – zawodowe
– kursy zawodowe, w tym kursy certyfikowane
– zajęcia specjalistyczne
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
– płatne staże uczniowskie
*doposażenie 31 pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych,
*podniesienie jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez ich udział w kursach i szkoleniach doskonalących

Grupę docelową stanowi:
– 497 uczniów/uczennic (w tym 193 uczennice) z klas I-III branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników
– 45 nauczycieli/ek (w tym 23 nauczycielki) przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Szkoły objęte wsparciem:
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
– Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie
– Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
– Zespół Szkół Technicznych
– Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wspierane zawody:
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik usług fryzjerskich/fryzjer
– technik weterynarii
– technik informatyk
– technik ekonomista
– technik rachunkowości
– technik architektury krajobrazu/ogrodnik
– technik budownictwa
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– technik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych
– operator obrabiarek skrawających
– elektryk.

Łączna wartość nowych projektów: 3 872 926,20 PLN, w tym dofinansowanie: 3 679 279,89 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code