W województwie śląskim egzaminy zakończone pomyślnie


38 tys. gimnazjalistów i 41 tys. ósmoklasistów zakończyło egzaminy

Należy pamiętać, że przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły obok warunku uzyskania pozytywnych ocen końcowych. Wszystkie egzaminy przebiegały bez zakłóceń.
Kolejny etap egzaminów to egzaminy maturalne, do których w woj. śląskim przystąpi ok. 30 tys. absolwentów. Aktualnie w niektórych liceach ogólnokształcących i technikach jeszcze trwa proces ustalania przez nauczycieli poszczególnych zajęć ocen klasyfikacyjnych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia jest nieobecny lub nie przystępuje do pracy np. z powodu strajku, to dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który go zastępuje i ten nauczyciel wystawia oceny klasyfikacyjne.
Jak powiedziała dziś na konferencji prasowej Śląska Kurator Oświaty, w części szkół woj. śląskiego wszyscy uczniowie mają ustalone oceny, w wielu szkołach rady pedagogiczne podjęły już uchwały w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji.
Zebranie rady pedagogicznej zwołuje przewodniczący, którym z mocy prawa jest dyrektor szkoły. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. Termin zebrania ustala dyrektor. Dyrektor ma ustawowy obowiązek zwołać zebranie rady pedagogicznej i poprowadzić je.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Kompetencje rady pedagogicznej są zawarte w ustawie Prawo oświatowe, natomiast kwestie klasyfikacji uczniów – w ustawie o systemie oświaty.
Wojewoda Śląski i Śląska Kurator Oświaty podziękowali dyrektorom szkół, za sprawną organizację egzaminu. Serdeczne podziękowania skierowali również do nauczycieli, wolontariuszy, którzy brali udział w pracach zespołów nadzorujących.
Podziękowania dla dyrektora i zespołów nadzorujących, a także dla pracowników administracji i obsługi, którzy przygotowali sale na egzamin, przekazali również rodzice jednej ze szkół w naszym województwie, pisząc m. in. Dziękuję, że Was nie zabrakło! Dziękuję, że uczniowie i rodzice mogli na Was liczyć! Dziękuję za Wasze poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszych dzieci! Dziękuję, że JESTEŚCIE!

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code