Odpowiedź ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNII MIESZKANIOWEJ „HUTNIK”


DO ARTYKUŁU „Spółdzielnia chce wycinać drzewa”

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

Al. Wojska Polskiego 118 * 42-207 Częstochowa * tel. 34 323-26-34, 323-26-36 * fax 34 323-06-48
Konto bankowe: PKO BP S.A. 19 1020 1664 0000 3102 0114 0300* NIP 573-010-50-04 * KRS 0000187543
TT/ 1010 /10193/2019 Częstochowa, 22.10.2019.

Szanowna Pani
Urszula Giżyńska
Redaktor Naczelny
Gazety Częstochowskiej

Dotyczy: budowy drogi pożarowej przy budynku Sportowa 64/66 w Częstochowie.

Odpowiadając na Pani pytania przesłane do nas drogą elektroniczną w dniu 17.10.2019 r. uprzejmie informujemy, że:
1. RSM „Hutnik” buduje drogi pożarowe przy zamieszkałych budynkach wyłącznie w przypadkach nałożenia na Spółdzielnie takiego obowiązku Decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w drodze decyzji administracyjnej finalizującej kontrolę konkretnego budynku.. W przypadku budynku Sportowa 64/66 jest to Decyzja nr 3/2019/MZ z dnia 07 stycznia 2019 roku.
Kontrole pożarowe budynków można podzielić na wynikające z planu kontroli PSP oraz będące skutkiem skarg – donosów mieszkańców, dotyczących np. utrudnień w dojeździe pojazdów ratowniczych ( w tym Straży Pożarnej) do budynku. W przypadku budynku Sportowa 64/66 kontrola Straży Pożarnej była skutkiem takowego donosu jednego z mieszkańców tegoż budynku. Do tej pory Straż Pożarna kontrolowała tylko budynki wysokie (tzw. wieżowce). W wyniku tych kontroli Spółdzielnia musiała wybudować w ostatnich 5-ciu latach pięć dróg pożarowych; w tym jedną po zdarzeniu losowym w budynku. Zaprojektowana droga pożarowa przy budynku Sportowa 64/66 będzie pierwszą tego typu drogą przy budynku tzw. niskim – 5 – kondygnacyjnym. Z treści załączonej decyzji można pozyskać informacje na temat szczegółów kontroli- pomiarów stanu faktycznego w terenie oraz poznać akty prawne, które w tej kwestii aktualnie obowiązują.
2. Jak już wcześniej wspominaliśmy drogi pożarowe zmuszeni jesteśmy budować tylko wtedy, kiedy nakazuje to nam Komendant Miejski PSP w decyzji pokontrolnej. Zarząd Spółdzielni sam nie podejmuje takich przedsięwzięć, gdyż są to zadanie kosztowne. Większość zasobów Spółdzielni powstała w latach 70- 90 tych i zdaniem Zarządu Spółdzielni zagospodarowanie terenu przy budynkach na poszczególnych osiedlach, a mamy ich 205, jest właściwe zapewniające bezpieczne zamieszkiwanie naszym lokatorom. Mamy przy tym nadzieję, że nie będzie już więcej tak nieprzemyślanych tego typu donosów.
3. Jak wynika z dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę drogi pożarowej, które uwzględniają aktualne właściwe rzeczowo akty prawne, droga taka musi być zlokalizowana w odległości od 5,00 m – 15,00 m od ściany budynku, co w przedmiotowej dokumentacji zostało uwzględnione. Z trasą drogi pożarowej kolidują istniejące drzewa, które w zatwierdzonej dokumentacji przewidziano do wycinki. Dodatkowo należy nadmienić, że w pasie terenu pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie mogą znajdować się obiekty i rośliny , w tym drzewa, których wysokość przekracza 3,00 m.

4. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody Administracja osiedla Raków-Zachód wywiesiła na nieruchomości na okres 30 dni stosowne ogłoszenia o planowanej wycince drzew. Jest to pierwszy krok w tej procedurze. Po tym terminie Spółdzielnia może wystąpić do Urzędu Miasta Częstochowy z wnioskiem o wycinkę wskazanych w dokumentacji projektowej drzew. Urząd wydając decyzję zezwalającą na wycinkę nakłada na Spółdzielnię obowiązek nasadzeń zastępczych na terenie danej nieruchomości, zaś istniejące krzewy kolidujące z przedsięwzięciem Spółdzielnia zobowiązana będzie przesadzić też w granicach tej nieruchomości. Może to być np. teren między drogą pożarową a ścianą budynku.
5. Po wydaniu Decyzji nr 3/2019/ MZ z dn. 07.01.2019 r. Spółdzielnia nie wniosła odwołania od niej, gdyż nie istniały żadne podstawy prawne, które takowe odwołanie mogłyby uzasadnić. Patrzący na zagadnienia z boku, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności obiektywne i prawne tego przypadku, mógłby sobie zadać pytanie co jest ważniejsze – ochrona 30-letnich drzew czy ochrona zdrowia i życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwego dojazdu do budynku pojazdom ratowniczym ?
6. Szansą na zmianę sytuacji i uniknięcia wycinki drzew jest uchylenie decyzji Decyzji nr 3/2019/ MZ z dn. 07.01.2019 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej lub odmowa wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Z poważaniem

Kopia:.
TT-a/a
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może skutkować odpowiedzialnością prawną.
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 RODO informujemy, że dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię w celu niezbędnym do realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o ochronie praw lokatorów (…). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej www.rsmhutnik.pl

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code