EKOGMINA


Kanalizacja dla Skrajnicy i Przymiłowic. W Rędzinach budują już kanalizację. W Janowie inwestycja w tereny zielone.

Kanalizacja dla Skrajnicy i Przymiłowic
Gmina Olsztyn w najbliższych dniach rozpocznie prace przy budowie kanalizacji i wymianie wodociągów w Przymiłowicach – Kotysowie oraz w Skrajnicy. Inwestycja projektowana od kilku lat jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach i w Skrajnicy przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Będzie miała również znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców – mówi Tomasz Kucharski. W Przymiłowicach projekt przewiduje budowę sieci o długości blisko 6 km. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci grawitacyjnej, przyłączy, kanału tłoczonego, dwóch przepompowni oraz odtworzenie nawierzchni. Przewidywany termin wykonania to 31 maja przyszłego roku. Korzystając z okazji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji równolegle wymieniać będzie sieć wodociągową. Całkowity koszt inwestycji kanalizacyjnej to 5 570 354 zł, z czego 3 593 217 zł to kwota pozyskiwana przez Gminę Olsztyn z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Budowa kanalizacji w Skrajnicy zapewni możliwość podłączenia do sieci ok. 160 posesji w tym ponad 120 zabudowanych. Ponadto w związku z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Skrajnicy powstanie 12 słupów z lampami oświetleniowymi. Zadanie przewiduje także budowę kanału deszczowego, do którego odprowadzane będą deszczówka ze znacznej części miejscowości. Woda odprowadzona będzie kanałem do skrzyń rozsączających ją do gruntu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 31 sierpnia 2018 r.
Inwestycja w Przymiłowicach dofinansowana jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W Rędzinach budują już kanalizację

Trwają roboty w ramach jednej z największych i najważniejszych inwestycji w gminie Rędziny ostatnich lat – budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach: Połanieckiej, Srebrnej, Prostej i Kwiatowej w Mariance Rędzińskiej oraz Wodnica i Willowej w Rudnikach. Gmina pozyskała na ten cel ok. 3,5 mln zł unijnego dofinansowania

Wykonawcą prac jest firma Insbud z Tarnowa – zwycięzca rozstrzygniętego latem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez urząd gminy. Koszt inwestycji, która powinna być ukończona latem 2018 roku, to nieco ponad 7 mln zł. Powstanie sieć sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, a także m.in. dwie przepompownie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W sumie wybudowany będzie kanał sanitarny grawitacyjny o długości prawie 6 km i 288 przyłączy. Aktualnie roboty toczą się przy ul. Wodnica koło torów kolejowych oraz na północ od tej ulicy wzdłuż Pijawki, w rejonie firmy Bauland i granicy Rudnik z Kościelcem. Powstający tu rurociąg ma być włączony do już istniejącej sieci przy drodze powiatowej – ul. Wojska Polskiego i Wolności. Zgodnie z harmonogramem w tym roku zrealizowany będzie kanał grawitacyjny na obszarze niezabudowanym m.in. właśnie przy ul. Wodnica. Większość prac zaplanowano natomiast dopiero na rok 2018. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, to w styczniu wykonawca wejdzie na ul. Srebrną w Mariance Rędzińskiej.

W Janowie inwestycja w tereny zielone

14 listopada Wójt Gminy Janów Joanna Ścigaj wraz z Skarbnikiem Małgorzatą Laskowską podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorosłych. Gminie zostanie przyznana pomoc na realizację ww. zadania ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014–2020 w wysokości 199 983,29 zł., co stanowi 67,31 proc. kosztów kwalifikowanych. Stawy zostaną odmulone, a istniejąca altana – rozebrana i zastąpiona nową. Wokół zbiorników wody zaprojektowano tłuczniowe alejki, a wzdłuż nich usytuowano ławki parkowe i kosze na śmieci. Całość terenu uzupełni nowa zieleń. Przy budynku świetlicy wiejskiej powstanie stojak na rowery, wjazd zostanie utwardzony, a od strony stawu powstanie barierka ochronna. Prace (łącznie z dokumentacją projektową oraz nadzorem) mają kosztować 297 107,85.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

UG, AG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *