Uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


Uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

prof. dr hab. inż. Ryszardowi Knosali odbędzie się 31 maja 2019 roku o godzinie 11.00 w Sali Widowiskowej Klubu Politechnik przy ul. Armii Krajowej 23/25 w Częstochowie.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.
Profesor Ryszard Knosala urodził się 8 sierpnia 1949 r. w Opolu. W roku 1974 został absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1981 roku, nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nadała Mu w 1989 roku Der Wissenschaftliche Rat der Technischen Universität Dresden. W roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych, a w kwietniu 2015 roku Senat Politechniki Opolskiej uhonorował Go godnością doktora honoris causa.
Tematyka Jego badań naukowych w okresie przed habilitacją była związana z metodologią projektowania i podstawami konstrukcji maszyn. Był pionierem badań w Polsce w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, z czego się doktoryzował. Jego praca habilitacyjna kończyła ten okres i rozpoczynała jednocześnie badania w obszarze inżynierii produkcji. Były to pierwsze prace naukowe w Polsce z tego obszaru badań. W ostatnich latach konsekwentnie i z dużym sukcesem rozwija podstawy naukowe innowacji.
Od 2005 roku profesor Ryszard Knosala pełnił funkcje publiczne, najpierw jako poseł na Sejm RP V kadencji, a następnie jako senator RP VII i VIII kadencji. W latach 2005–2007 był członkiem Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i jednocześnie wiceprzewodniczącym Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2007 roku jest członkiem Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP VIII kadencji. Pełni On także wiele funkcji z wyboru społeczności akademickiej. Sekretarz Komitetu Badań Naukowych powołał Go w 1998 roku do składu Sekcji Technologii i Automatyzacji Maszyn i Produkcji, a następnie powierzył funkcję przewodniczącego tej Sekcji. W roku 1999 profesor Ryszard Knosala powołał do życia Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, którego jest prezesem. Z Jego inicjatywy powstał w 2009 roku Komitet Inżynierii Produkcji PAN, którego jest przewodniczącym trzecią kadencję. W latach 2013 – 2016 był członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Zainicjował także powstanie ogólnopolskiego klastra „Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji”, którego Radzie przewodniczy. W roku 2016 z Jego inicjatywy powstało Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, które powierzyło Mu funkcję prezesa, a w ostatnim okresie ustanowił Fundację „Kuźnia Kreatywności profesora Ryszarda Knosali”. Kolejna Jego zrealizowana inicjatywa, to cykl 22 podręczników akademickich dla kierunku nauczania zarządzanie i inżynieria produkcji, wydanych przez PWE. Jest to unikalne przedsięwzięcie w skali nie tylko Polski. Obecnie redaguje naukowo pierwszy w Europie cykl 11 książek „Nauka i Praktyka Innowacji”. Profesor Ryszard Knosala jest autorem lub współautorem 25 książek, podręczników i skryptów akademickich oraz blisko 500 artykułów naukowych. Godnym podkreślenia jest dzieło, które powstało z Jego inicjatywy i pod Jego redakcją naukową „Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy”. Jest twórcą oryginalnej metody wspomagania podejmowania decyzji przedstawionej w książce „Bewerten technischer Systeme”, wydanej przez Springer Verlag, Berlin 1997. Założył czasopisma naukowe: „Management and Production Engineering Review” i „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.
Profesor Ryszard Knosala jest twórcą znanej w całym kraju opolskiej szkoły naukowej inżynierii produkcji. Kierował 244 pracami dyplomowymi magisterskimi i 144 pracami inżynierskimi. Był promotorem w 22 zakończonych przewodach doktorskich (jeden z doktorów uzyskał tytuł naukowy profesora, a 6 stopnie doktora habilitowanego). Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego 38 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym znanych cykli konferencyjnych: Computer Integrated Manufacturing, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie oraz Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Organizował również 22 polsko-niemieckie kolokwia naukowe. Brał udział w pracach komitetów naukowych i programowych około 170 konferencji krajowych i zagranicznych, a także obejmował patronatem honorowym 10 konferencji międzynarodowych.
Profesor Ryszard Knosala za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem za Długoletnią Służbę I stopnia (2014), Odznaką Honorową Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości” (2011). Otrzymał także tytuły: Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia (1997) oraz Honorowego Obywatela Miasta Nysy (2003).

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code