Radny PiS wzywa Prezydenta Częstochowy do usunięcia naruszenia prawa


Sprawa dotyczy „bomby ekologicznej”, czyli składowiska  toksycznych odpadów przy ul. Filomatów w Częstochowie oraz innych miejscach miasta. Problem ten od wielu miesięcy bulwersuje i przeraża opinię publiczną. Odpady bowiem zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców oraz negatywnie wpływają na stan środowiska.

Radny Miasta Częstochowy Piotr Wrona w imieniu własnym i mieszkańców miasta Częstochowy wezwał prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka do usunięcia naruszenia prawa.

Sprawa dotyczy „bomby ekologicznej”, czyli składowiska  toksycznych odpadów przy ul. Filomatów w Częstochowie oraz innych miejscach miasta. Problem ten od wielu miesięcy bulwersuje i przeraża opinię publiczną. Odpady bowiem zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców oraz negatywnie wpływają na stan środowiska.

Temat poruszaliśmy już parokrotnie. Niestety, mimo że obowiązek likwidacji składowiska należy do prezydenta miasta, ten do tej pory nie doprowadził do wywiezienia odpadów. Brak reakcji władz miasta wobec tak poważnego problemu skłonił radnego Piotra Wronę do konkretnych działań. Jeżeli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nie zareaguje na wezwanie radnego i nie wykona swojego obowiązku, sprawa ma trafić do sądu.

Poniżej tekst pisma radnego Piotra Wrony, które złożył do urzędu  12 lutego 2020 r.

 

Pan Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

 

WEZWANIE
do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wzywam Prezydenta Miasta Częstochowy do usunięcia naruszenia prawa czyli bezczynności w realizacji prawnego obowiązku, o którym mowa w art. 26a ust. 3 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) czym doprowadza do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców m. Częstochowy. Usunięcie naruszenia prawa ma polegać na niezwłocznym wydaniu decyzji, o której mowa w ww. przepisie oraz na usunięciu i utylizacji odpadów.

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2018r. dyżurny I Komisariatu Policji w Częstochowie poinformował Delegaturę WIOŚ w Częstochowie o zdeponowaniu odpadów zawierających substancje niebezpieczne w magazynie znajdującym się w Częstochowie przy ul. Filomatów 28 (teren dawnej Przędzalni Czesankowej Wełnopol). Oględziny przeprowadzone w dniu 12.05.2018r. wykazały, że w hali o powierzchni około 1600 m2 może znajdować się ok. 4800 m3 odpadów. Odpady umieszczone są głównie w beczkach i pojemnikach typu mauzer.

Zarówno odczuwalny zapach, jak i oznaczenia na pojemnikach wskazywały, że w hali znajdują się odpady farb, lakierów i rozpuszczalników organicznych. Substancje te stanowią materiały łatwopalne, wobec czego istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru.

 

 

Na magazynowanie odpadów została wykorzystana cała kubatura obiektu, uniemożliwiając wejście, mogłoby to znacznie utrudnić działania straży pożarnej w przypadku wystąpienia pożaru.

W sąsiedztwie miejsca magazynowania znajdują się inne, użytkowane obiekty przemysłowe, Urząd Skarbowy oraz zabudowania mieszkalne. Lokalizacja obiektu stanowi ścisłe centrum Częstochowy. 

Pojemniki z odpadami magazynowane są w kilku warstwach o łącznej wysokości około 4-5 m, co może powodować ich uszkodzenia i wyciek niebezpiecznych substancji do środowiska, zwłaszcza, że większość pojemników z niebezpiecznymi substancjami nosi ślady zużycia, opakowania są pogniecione lub pęknięte, a ustawianie ich piętrowo powoduje dalszą ich degradację i uszkodzenia. Nadwyrężenie ich konstrukcji może doprowadzić do wycieków substancji w nich zgromadzonych.

Przypadki takie miały miejsce w dniu 04.07.2018r. oraz 08.10.2019r. W pierwszym przypadku Uszkodzone zostały dwa mauzery, w kolejnym zdarzeniu — jeden mauzer. W wyniku uszkodzenia część zawartości wyciekło na teren przyległy do hali magazynowej.

Badania odpadów wykonane przez Laboratorium WIOŚ wykazały, że odpady zawierają takie substancje, jak: alkohole alifatyczne, ketony i ich pochodne, węglowodory alifatyczne, w tym etylobenzen i ksyleny, węglowodory alifatyczne, aceton, estry i etery alifatyczne. W/w substancje są węglowodorami o dużej lotności i łatwopalnymi.

Dalsze przypadki uszkodzenia mauzerów może spowodować przedostawanie ich zawartości do środowiska, co będzie stwarzać zagrożenie dla pracowników okolicznych firm i urzędu oraz mieszkańców miasta poprzez ich działanie toksyczne oraz zagrożenie pożarowe.

Badane próbki odpadów zawierają substancje powodujące, że magazynowane odpady należy zakwalifikować jako niebezpieczne. Dalsze ich magazynowanie w obecnym   miejscu może, w przypadku rozszczelnienia lub uszkodzenia pojemników, wpływać niekorzystnie na stan jakości gleb i wód na terenie znajdującym się w sąsiedztwie. Obecność substancji łatwopalnych, w przypadku pożaru i prawdopodobnego rozprzestrzeniania, może powodować wydzielanie się toksycznych gazów zagrażających bezpośrednio zdrowiu lub życiu ludzi i mienia w znacznych rozmiarach.

W wyciągu wodnym stwierdza się znaczną ilość substancji organicznych o właściwościach rakotwórczych i mutagennych. Ewentualne rozszczelnienie  pojemników może pośrednio negatywnie oddziaływać na wody podziemne.

Z uwagi występowanie realnego niekorzystnego wpływu substancji chemicznych na ludzi i środowisko, należy uznać, że zachodzą przesłanki, określone w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, podjęcia w trybie pilnym działań zmierzających do niezwłocznego usunięcia odpadów zgromadzonych w hali przemysłowej zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Filomatów 28.

Pomimo upływu terminu kilku miesięcy od powstania prawnego obowiązku po stronie Prezydenta Miasta Częstochowy, którym mowa w art. 26a ust. 3 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), do dnia dzisiejszego nie została wydana decyzja w sprawie. Przyczyny zwłoki, o których zostałem poinformowany w odpowiedzi na interpelację oceniam jako fikcyjne lub jako nieprawidłowe realizowanie obowiązków ustawy Prawo zamówień Publicznych. Prezydent Miasta nie tylko nie ogłasza zamówienia usługi usunięcia i unieszkodliwienia niebezpiecznych i mutagennych odpadów z nielegalnego magazynu przy ul Filomatów 28,  ale jak wynika z planu zamówień publicznych przygotowanego przez Urząd Miasta Częstochowy w styczniu br., nawet nie zaplanował na ten rok zamówienia publicznego na realizację takiej usługi. Również w projekcie budżetu jak i budżecie na 2020 rok nie stworzył zadania „Utylizacja niebezpiecznych odpadów…” , jak i nie zabezpieczył w budżecie odpowiednich i  adekwatnych kwot na to zadanie.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Radny Piotr Wrona w imieniu mieszkańców Częstochowy

(-podpisano elektronicznie-)

 

 

fot. Piotr Wrona

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code