Pieniądze od Ministerstwa Infrastruktury na budowę mostów w okręgu częstochowskim


Do 8 lutego br. jednostki samorządu terytorialnego tj. miasta na prawach powiatu, zarządy województw i zarządy powiatów miały możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w 2019 r. zadań na drogach samorządowych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych w miastach na prawach powiatu oraz wojewódzkich i powiatowych) z rezerwy subwencji ogólnej utworzonej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 335 999 tys. zł.

W ramach tego podziału powiat częstochowski na przebudowę mostu w ciągu DP 1030S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada otrzyma 2 240 138 zł, miasto Częstochowa na przebudowę mostu na rzece Warcie w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie – 4 437 564 zł. Natomiast powiat myszkowski otrzyma na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:
1. inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
2. utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;
3. remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
Wszystkie wnioski złożone we wskazanym terminie zostały przeanalizowane i zweryfikowane w zakresie zgodności z zapisami ustawowymi oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi we wrześniu 2018 r. przez stronę rządową i samorządową.
Uwzględniając uzgodnione kryteria resort infrastruktury opracował zestawienie zadań z propozycją dofinansowania. Został on uzgodniony z Ministrem Finansów oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prace nad podziałem rezerwy subwencji ogólnej kończy decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną dla danej jednostki samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą z powyższego podziału z przeznaczeniem na realizację konkretnego zadania.
W 2019 r. dofinansowanie z rso w caLym kraju uzyska 124 zadań na łączną kwotę 310 999 000 zł.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code