Odpowiedź starostwa kłobuckiego w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w miejscowości Kalej


W związku z zapytaniem prasowym w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kalej w gminie Wręczyca Wielka, informuję, że:

1. Na etapie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m-ci Kalej, gm. Wręczyca Wielka nie było obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych.

Należy wyjaśnić, że tut. Starostwo jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wypełniający zadania rządowe w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst w Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) ma obowiązek prowadzić postępowania w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prowadząc postępowanie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w trybie art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, dokonuje się sprawdzenia wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie wymagań formalnych, natomiast w trybie art. 35 ust. 1 tego przepisu, sprawdzono zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla gminy Wręczyca Wielka, a także wymaganiami ochrony środowiska, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Inwestor załączył do wniosku decyzję Wójta Gminy Wręczyca Wielka umarzającą postępowanie w sprawie budowy ww. stacji bazowej , w związku z brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W uzasadnieniu wskazano, iż zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zatem wydana przez tut. Starostwo decyzja o pozwoleniu na budowę nie podlega, w trybie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , obowiązkowi podania do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 36 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, najczęściej ma miejsce w przypadku inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2. Petycja mieszkańców z dnia 23 listopada 2018 r. ,dotyczyła wstrzymania budowy i została skierowana do Nadzoru Budowlanego w Kłobucku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął działania w sprawie legalności realizacji ww. inwestycji i ustalił, że inwestor przystępując do robót budowlanych dopełnił wszystkich formalności , wynikających z przepisów obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm./. Dodatkowo PINB ustalił, że zdaniem skarżących, ww. petycja dotyczyła nieprawidłowości związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej stacji, w związku z czym, wniosek mieszkańców został przekazany do rozpatrzenia, do tut. Starostwa. Organ ustalił, iż pochodzi ona od osób nie będących stronami postępowania, ponieważ art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane określa krąg podmiotów posiadających przymiot strony i zgodnie z jego brzmieniem, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

W oparciu o wyniki zawarte w projekcie budowlanym oraz projekt zagospodarowania działki, został określony obszar oddziaływania obiektu, a tut. organ zapewnił stronom postępowania ( w tym m.in. 20 osób fizycznych ) czynny udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Dopuszczenie innych osób niż ustalone w omawianym postępowaniu stanowiło by rażące naruszenie prawa.

Na skutek zawiadomienia o wszczęciu postępowania, jedna ze stron wniosła zastrzeżenia do budowy przedmiotowej stacji. W uzasadnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę ww. zamierzenia odniesiono się do wniesionych przez stronę zastrzeżeń i udzielono pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żadna ze stron postępowania nie złożyła – przysługującego jej – odwołania do Wojewody Śląskiego, od ww. decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. W toku prowadzonego postępowania, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m-ci Kalej, z wniosku z dnia 07.12.2017r. , do tut. organu nie wpłynęło żadne pełnomocnictwo udzielone przez którąkolwiek ze stron postępowania administracyjnego.

4. W sprawie informacji o rodzaj, zasięg, moc sygnału nadawczego i odległości od zabudowań, w załączeniu przesyłam skan karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Należy wyjaśnić, że warunkiem dopuszczenia stacji bazowej do użytkowania jest dotrzymanie odpowiednich standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów / DzU.Nr 192, poz. 1883/. Wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu stacji bazowych jest obowiązkowe na podst. art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396/ dla prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna moc promieniowania wynosi nie mniej niż 15W , bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia, a także każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia.

Wyniki tych pomiarów przekazywane są Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

/ – / Aleksandra Michalak-Głąb

Naczelnik Wydziału

Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code