NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 – NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW


Do 9 lutego potrwa nabór ofert osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rachmistrzów spisowych. Z kolei sam Narodowy Spis Powszechny ruszy z początkiem kwietnia i zakończy się 30 czerwca. 

Kandydatka lub kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dane kandydatów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazanyw ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
Na podany adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia – ukończenie go z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
Kandydatki i kandydaci na rachmistrza zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w trybie zdalnym. Takie szkolenia obejmą część teoretyczną oraz praktyczną. Przeprowadzany po szkoleniu egzamin kandydata na rachmistrza odbędzie się poprzez aplikację e-learning. Zarówno podczas szkolenia, jak i egzaminu kandydaci będą korzystać z własnych urządzeń z dostępem do internetu (laptopa, komputera, tableta). Osoby, które nie wezmą udziału w całym szkoleniu, nie będą mogły przystąpić do końcowego egzaminu.
Kandydaci z pozytywnym wynikiem egzaminu (minimum 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście zdecyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (będzie to pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test – w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (drugie kryterium).
Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych – w liczbie adekwatnej do potrzeb. Podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego, jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci będą zasobem rezerwowym.
Rachmistrzowie spisowi będą wykonywać swoje czynności z wykorzystaniem urządzenia mobilnego ze specjalnym oprogramowaniem.  Ich głównym zadaniem będzie należeć przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. W sytuacji awaryjnej – gdy np. zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w wyniku zachorowania etc.) – przejmą też część zadań innych rachmistrzów, gdyby dotrzymanie terminu realizacji spisu było zagrożone.
Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – przynieść wypełnioną deklarację ze sobą bądź wypełnić ją na miejscu. Można to zrobić w dostępnej w ramach obecnego reżimu sanitarnego strefie Urzędu – w załatwieniu tych formalności pomoże odpowiedni personel. Dokumenty można też składać w punkcie kancelaryjnym UM przy ul. Jerzego Waszyngtona 5, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź pocztą.
O dacie wpływu decyduje:
  • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.
Szczegółowe informacje na temat tego, co powinna zawierać oferta kandydata bądź kandydatki na rachmistrza spisowego, dostępne są pod banerem ,,Narodowy Spis Powszechny 2021” na stronie głównej Urzędu Miasta http://www.czestochowa.pl (na dole) – czyli pod linkiem http://www.czestochowa.pl/page/7808,narodowy-spis-powszechny-2021.html  Jest tam do pobrania odpowiedni formularz oferty kandydata bądź kandydatki na rachmistrza oraz pełny regulamin rekrutacji.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać też w Gminnym Biurze Spisowym w Częstochowie pod nr tel. 34 3707 649 oraz 34 3707 679 albo pisząc na adres e-mail nsp@czestochowa.um.gov.pl
Narodowy Spis Powszechny potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *