Konkurs na pracę naukową


Miasto ogłosiło kolejny konkurs na naukowe prace dyplomowe związane z problematyką częstochowską. Można je zgłaszać do 27 grudnia. Konkurs jest elementem miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa”.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta informuje, że do dnia 27 grudnia br. absolwenci częstochowskich uczelni wyższych mogą składać prace w tym konkursie.
Uczestnikiem konkursu może być absolwentka lub absolwent uczelni wyższej działającej na terenie Częstochowy, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2018/2019.
Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej,  należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta  Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem:
„Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
1)    pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
2)    wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,
3)    potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
4)    streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Dla laureatów konkursu za najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie przewidziane  są nagrody – dyplomy i nagrody pieniężne:
– Nagroda Prezydenta – 3000 złotych brutto,
– Wyróżnienie – 1000 złotych brutto.

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia Regulaminu konkursu, zostaną podjęte stosowne czynności: odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jej przyznania. Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl.

Link do zarządzenia nt. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, wraz z załącznikami:
https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1163268/zarzadzenie-nr-662-2019

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.