Częstochowskie pogotowie w ,,kiepskim stanie”


Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie jest zła. To właśnie wynika z przyjętego i zatwierdzonego na sesji Rady Miasta Częstochowy, 8 czerwca 2020 r., sprawozdania finansowego Pogotowia za 2019 rok.

 

Z opinii niezależnego biegłego rewidenta możemy wyczytać: ,,zwraca się uwagę na trudną sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ, co potwierdzają dane zawarte w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019 r. Kapitał własny Jednostki wykazuje wielkość ujemną (-) 1.564.237,62 zł., strata w 2019 r., wyniosła (-) 2.846.342,64 zł., a nie pokryte straty z lat ubiegłych wyniosły (-) 3.538.899,59 zł. Wpływa to niekorzystnie na kondycję finansową podmiotu (…).” (cyt.)

Przewodnicząca komisji zdrowia i pomocy społecznej w Radzie Miasta Częstochowy – Monika Pohorecka, zwraca uwagę na ważny aspekt całej sprawy. – O ile oczywiście sytuacja jest poważna, bo przecież chodzi tutaj o zdrowie i życie naszych mieszkańców i zła kondycja finansowa ma bezpośrednie przełożenie na obniżenie świadczonych usług, to o tyle, bardziej niepokoi postawa włodarzy w powyższej kwestii. Otóż na posiedzeniu komisji zdrowia i pomocy społecznej, usłyszeliśmy – zacytuję – że ,,(…) sytuacja pogotowia jest dobra”. Jednocześnie propozycja władz miasta pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2019 r. polega na podziale następującym: przeznaczenie kwoty 1 897.544,00 zł. z budżetu miasta oraz pozostawienie ujemnego wyniku w kwocie 948 798,64 zł. do rozliczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego w latach następnych z zysków przyszłych okresów – mówi radna Monika Pohorecka. Jak dodaje, takie rozwiązanie jest niekorzystne, gdyż założenie, że ,,miasto zabierze, to co Pogotowie ,,wypracuje” w latach następnych, skazuje ten podmiot medyczny na brak możliwości rozwoju i podnoszenie jakości oferowanych świadczeń.

– Wniosek jest jeden; organ prowadzący, czyli miasto Częstochowa i stojący na jego czele prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przeznacza corocznie za małe środki finansowe  na prawidłowe funkcjonowanie tak ważnej w mieście instytucji – komentuje Przewodnicząca.

Radni Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie podejmowali działania zmierzające do poprawy sytuacji pogotowia ratunkowego. Niestety wszelkie próby przekonania prezydenta, że należy lepiej wesprzeć ratownictwo medyczne w mieście, okazują się bezskuteczne. Radna Pohorecka deklaruje dalsze inicjatywy i już planuje złożenie wniosku do budżetu na następny rok, celem zwiększenia puli środków dla tak ważnego obszaru pomocy w mieście.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code