CZĘSTOCHOWA. Zmiana planu miejscowego na Grabówce. Można składać uwagi


Od 9 lutego do 1 marca 2021 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Ikara wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Sporządzany projekt planu dotyczy obszaru niezabudowanego o powierzchni 12 ha, zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niewielkim udziałem zabudowy usługowej, występującej przy ul. Ikara i ul. Radomskiej. Dominującą funkcją zabudowy rejonu opracowania jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna.
Dokumentacja jest udostępniona w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Obwieszczenia.
25 lutego 2021 r. o godz. 13:00 zostanie przeprowadzona – za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *