Zjazd Izby


IX Zjazd Delegatów ocenił działalność Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w latach 2005 – 2009. W okresie tym Zarząd pracował w składzie: prezes Włodzimierz Biniek, wiceprezesi Stefan Rybicki i Jerzy Kubik, sekretarz Józef Jasica, członkowie: Janusz Nabiałek, Marian Golis, Andrzej Sędziwy. Funkcję dyrektora Izby pełniła Stanisława Drosik.
Delegaci zrzeszonych organizacji reprezentowali 11 cechów, 2 spółdzielnie rzemieślnicze i sekcję przedsiębiorców.

Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Izbie aktywnie uczestniczyli w życiu społeczno-gospodarczym zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim. Brali udział
w comiesięcznych spotkaniach Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Częstochowy, spotkaniach z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa oraz parlamentarzystami. Potwierdzili również swój liczny udział w I Kongresie Pracodawców w 2008 r.
Ciągłe zmiany przepisów podatkowych powodowały, że praca Izby koncentrowała się m.in. na udzielaniu wyjaśnień dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów, jak również stosowaniu nowych, z którymi borykają się indywidualni rzemieślnicy.
Sprawdzoną formą promocji gospodarczej jest prezentacja możliwości produkcyjnych
i usługowych rzemiosła na różnych imprezach targowych i wystawienniczych. Izba na bieżąco informowała organizacje rzemieślnicze i należących bezpośrednio do Izby 44 przedsiębiorców o ważniejszych dla rzemiosła targach i wystawach. Corocznie rzemieślnicy biorą udział w Częstochowskich Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, których Izba jest współorganizatorem. Prezentowane wyroby i wystrój stoisk uzyskują nagrody i wyróżnienia.
Wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowy Izba dwukrotnie w okresie sprawozdawczym uczestniczyła w „Częstochowskim Święcie Chleba”.
W 2008 roku wspólnie z Cechem Rzemiosł Artystycznych zorganizowała, w pawilonie Muzeum, Ogólnopolską Wystawę Rzemiosł Artystycznych. W roku bieżącym planowana jest podobna wystawa na Jasnej Górze.
Począwszy od 1995 roku, Izba organizuje Konkurs na „Rzemieślnika Roku”. Jednym
z kryteriów otrzymania tego tytułu jest zaangażowanie społeczne w pracach organizacji. Oprócz uroczystego wręczania dyplomów na Zjeździe, działalność tych zakładów promowana jest w miejscowej prasie.
Wiele uwagi zrzeszone organizacje jak również i Izba poświęcały rzemieślniczej oświacie zawodowej. Zarządy Izby i Cechów oraz Komisje Branżowe analizowały problemy dotyczące szkolenia uczniów. Głównie zwracano uwagę na niewystarczający wymiar czasu przeznaczonego na zajęcia praktyczne. Analizowano wyniki egzaminacyjne jak również występujące nieprawidłowości w praktycznej nauce zawodu.
Aktualnie przy Izbie działają 32. komisje egzaminacyjne czeladnicze i 29 komisji mistrzowskich. W pracach tych komisji zaangażowanych jest 180 osób. W okresie sprawozdawczym komisje te przeegzaminowały 1964 czeladników i 172 mistrzów. Zorganizowanych zostało 201 sesji egzaminacyjnych, w tym 25 wyjazdowych do Cechu
w Dobrodzieniu i Lublińcu. Dużą wagę Izba przywiązuje do przekazywania kandydatom materiałów dotyczących przeprowadzanych egzaminów. Organizowane są spotkania przedegzaminacyjne, na których przewodniczący komisji i pracownicy Izby informują
o zakresie i przebiegu egzaminu. We wszystkich zawodach, w których istnieją komisje, zostały opracowane informatory egzaminacyjne i są udostępniane osobom przystępującym do egzaminu. Do organizacji cechowych przekazywane są niezbędne interpretacje obowiązujących i znowelizowanych przepisów. Dotyczyły one głównie sprawowanego nadzoru nad szkoleniem uczniów, refundacji wynagrodzeń i dofinansowania kosztów kształcenia.
W celu zwiększenia naboru uczniów prowadzone są zarówno przez Cechy jak i Izbę różne działania m.in. ogłoszenia prasowe, uroczyste podpisywanie umów o praktyczną naukę zawodu z udziałem mistrzów i rodziców, przekazywanie materiałów informacyjnych do gimnazjów, udział w targach pracy i edukacyjnych. Sprawy naboru uczniów omawiane są także na organizowanych naradach z kierownikami biur cechowych.
Działający przy Izbie Akredytowany Ośrodek Szkolenia Rzemiosła zorganizował w okresie sprawozdawczym 19 kursów (pedagogiczne, bhp i kwalifikacyjne), na których przeszkolono 318 osób.
Dużo uwagi Izba poświęcała randze i aktywizacji kształcenia zawodowego.
W grudniu 2008 r. uczestniczyła w debacie oświatowej nt. „Szkolnictwo zawodowe – czas na zmiany”. Zgodnie z apelem Prezesa Związku Rzemiosła polskiego w lutym 2009 r., wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach i Bielsku Białej, Izba zorganizowała seminarium dotyczące przyszłego kształtu oświaty zawodowej.
W ramach projektu pt. „Idziemy w parze – ja i mój zawód”, współfinansowanego ze środków Unijnych, zorganizowała Salon Edukacji Technicznej i Zawodowej promujący naukę zawodu. W ramach drugiego projektu pt. „Wstań podnieś głowę i rozpocznij nowe życie” Izba uczestniczy w aktywizacji zawodowej przez przyuczanie praktyczne
i teoretyczne osób uzależnionych od nałogu.
Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ma podpisane porozumienie
o współpracy z Okręgowa Inspekcją Pracy w Katowicach. W ramach tej współpracy odbywają się spotkania z przedsiębiorcami. Corocznie, organizowany jest, na szczeblu regionalnym, Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów
z zakładów rzemieślniczych.
Sprawdzoną formą wspierania przedsiębiorców w zakresie dostosowania ich działalności gospodarczej do wymogów ochrony środowiska jest organizacja szkoleń. Wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim odbywają się szkolenia dotyczące gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach. W programie prowadzonym przez Izbę w zakresie rozliczeń zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza uczestniczy 30. przedsiębiorców.
Podstawowym źródłem informacji dla przedsiębiorców i organizacji zrzeszonych jest strona internetowa Izby. Korzysta z niej coraz więcej osób, o czym świadczą liczne kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej. W szerokim zakresie Izba korzysta
z informacji przekazywanych przez Związek Rzemiosła Polskiego. Za pośrednictwem „Gazety Częstochowskiej” stara się jak najczęściej upubliczniać najważniejsze wydarzenia, prezentacje i oferty związane ze środowiskiem rzemieślniczym. Współpraca z tym tygodnikiem trwa już od 13. lat. Dobrą formą informacji jest publikacja działań na rzecz środowiska na łamach miesięcznika „Mała Firma”, z którą zarówno Izba jak również Cechy nawiązały współpracę.
Miłym punktem IX Zjazdu Delegatów było wręczenie odznaczeń i dyplomów.
Najwyższe rzemieślnicze Odznaczenie „Szabla Kilińskiego” otrzymali: Waldemar Pacud i Kustosz Jasnogórski Ojciec Jan Golonka. Uroczyste wręczenie tych Odznaczeń nastąpi w czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną Górę 28 czerwca br.
Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” otrzymali: Józef Jasica, Jerzu Kubik, Stefan Rybicki.
Dyplomy „Rzemieślnik Roku 2008” otrzymali: Jan Długosz i Andrzej Góra.
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego otrzymał Zbigniew Rytlewski.
Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego otrzymał: Wiesław Rusek.
Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali: Zbigniew Czubała, Andrzej Sędziwy.
Zjazd wybrał Zarząd i Organy Statutowe Izby.
Prezesem Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości został Włodzimierz Biniek.
Do Zarządu Izby weszli: Maria Golis, Józef Jasica, marian Kasprzak, Janusz Nabiałek, Stefan Rybicki, Andrzej Sędziwy.
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Waldemar Pacud, członkowie: Zdzisław Bęben, Zbigniew Czubała, Jarosław Kocela, Zenon Flis.
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy – Przewodniczący Krzysztof Szczepański, członkowie: Eugeniusz Ciba, Henryk Budzyński, Zbigniew Wawrzak, Maria Haładyn.
W Kongresie Rzemiosła Polskiego wezmą udział delegaci Izby: Włodzimierz Biniek, Stefan Rybicki, Zbigniew Czubała.
Zjazd przyjął kierunki rozwoju rzemiosła regionu częstochowskiego do 2013 roku.
P

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code