Transakcja ze Spółdzielnią Mieszkaniową „JURA” – czyli rozwiązanie problemu mieszkańców osiedla „Palmowa”


W dniu 28 grudnia 2018 roku Zarząd Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jura” dokonał transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności gruntów i budynków zlokalizowanych w Częstochowie w rejonie ul. Palmowej, stanowiących tzw. Osiedle Mieszkaniowe „Palmowa”. Dokonanie transakcji rozwiązało trwający od około 25 lat problem stanu prawnego gruntów, na których znajduje się osiedle, w wyniku, którego mieszkańcy osiedla nie mogli jak dotąd dokonywać obrotu lokalami oraz wyodrębniać ich na własność. Należy podkreślić, że tym samym obecny Zarząd RFG S.A. rozwiązał bardzo poważny problem społeczny dotyczący około 250 rodzin mieszkających na osiedlu „Palmowa”, dokonując tego, czego nie udało się dokonać przez ostatnie kilkanaście lat poprzednim władzom Spółki oraz władzom miasta, które nie były zainteresowane pomocą w rozstrzygnięciu powyższej kwestii.

Dzięki staraniom obecnego Zarządu RFG S.A. we współpracy z Zarządem SM „Jura” udało się w latach 2016 – 2018 rozwiązać problem rozliczenia nakładów poniesionych na budowę osiedla, realizowaną na początku lat 90. ubiegłego wieku na zlecenie ówczesnej „Huty Częstochowa” S.A. W 2016 roku strony zawarły ugodę dotyczącą spłat odnośnie rozliczenia składnika budowlanego, a następnie wiosną 2018 roku po zrealizowaniu postanowień ugody przystąpiono do czynności zmierzających do przekształcenia na rzecz SM „Jura” praw do gruntów, na których posadowione jest osiedle.

Pomyślne zakończenie sprawy było możliwe w 2018 roku dzięki dużej przychylności i życzliwości Ministra Energii, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, nadzorującego z ramienia Skarbu Państwa działalność RFG S.A. Należy też podkreślić zaangażowanie w doprowadzenie do pomyślnego zakończenia sprawy Posła Ziemi Częstochowskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Szymona Giżyńskiego.

Zakończenie całości procedur w roku 2018 umożliwi SM „Jura” i mieszkańcom osiedla „Palmowa” pełne skorzystanie z dobrodziejstw ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że SM „Jura” będzie mogła skorzystać z bonifikaty w wysokości 60% pod warunkiem jednorazowego uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej.

Transakcja z SM „Jura” w zasadzie kończy proces regulowania przez obecny Zarząd RFG S.A. stanów terenowo – prawnych nieruchomości dawnej „Huty Częstochowa” S.A., będących przedmiotem ponad 20-letnich problemów i konfliktów społecznych. W ramach tych działań w latach 2016 – 2018 dokonano m. in.:

– regulacji na rzecz Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego terenu Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Poraju,

– uporządkowania spraw majątku trwałego stanowiącego obecnie własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., w tym ustanowienia niezbędnych służebności przesyłu,

– zbycia na rzecz Gminy Poraj zbędnych dla Spółki składników majątku, w tym Ośrodka WOPR w Jastrzębiu, oczyszczalni ścieków, terenów opaski ochronnej zbiornika wodnego w Poraju, itp.

Podpisanie aktu 2.jpg

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *