Protest w sprawie decyzji brytyjskiego sądu dotyczącej Polaka w śpiączce


Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wyraża stanowczy sprzeciw wobec orzeczenia brytyjskiego Sądu Opiekuńczego z 31 grudnia 2020 r., który zadecydował o wstrzymaniu podawania pożywienia i wody, przeby­wającemu w szpitalu w Plymouth, obywatelowi Polski R.S.

 

Kraków, 13 stycznia 2021 r.

 

Ambasada Zjednoczonego Królestwa

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  1. Kawalerii 12

00-468 Warszawa

 

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wyraża stanowczy sprzeciw wobec orzeczenia brytyjskiego Sądu Opiekuńczego z 31 grudnia 2020 r., który zadecydował o wstrzymaniu podawania pożywienia i wody, przeby­wającemu w szpitalu w Plymouth, obywatelowi Polski R.S.

Jednocześnie brytyjski Sąd Opiekuńczy nie wyraził zgody na przetransportowanie polskiego obywatela do kraju, gdzie mógłby zostać otoczony stosowną opieką paliatywną, tłumacząc, że „wiązałoby się to z dużym ryzykiem śmier­ci w trakcie transportu”.

Decyzja brytyjskiego Sądu Opiekuńczego jest drastycznym naruszeniem art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, że nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia i art. 3 – nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, a za takie należy uznać zaprzestanie karmienia i nawadniania nieświadomego pacjenta.

Pozbawienie pacjenta pokarmu i wody nie może być traktowane jako zaprzestanie uporczywej terapii, ponieważ są to dwa komponenty niezbędne do podtrzymania życia pacjenta i są spełnianiem jego podstawowych potrzeb. Należy podkreślić, że pomimo dwumiesięcznego pozostawania w śpiączce, R. S. samodzielnie oddycha i nie jest osobą umierającą.

Wielka Brytania naruszyła także art. 10 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ, który gwarantuje każdej istotce ludzkiej przyrodzone prawo do życia i zobowiązuje państwa-sygnatariuszy do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym skutecznego korzystania z tego prawa, na zasadzie równości z innymi osobami.

Zgodnie z art. 5 Konwencji z Oviedo nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej, a w przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli, należy wziąć pod uwagę jego wcześniej wyrażone zdanie (art. 9). Z licznych doniesień medialnych wiemy, że jako praktykujący katolik R.S. opowiadał się za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a zatem nie wyraziłby życzenia uśmiercenia go poprzez bierną eutanazję.

W związku z powyższym, domagamy się od władz brytyjskich przywrócenia podawania pożywienia i płynów polskiemu obywatelowi R.S., pozostającemu w szpitalu w Plymouth, i o nieutrudnianie przewiezienia go do Polski. Skazywanie pacjenta na śmierć poprzez zagłodzenie uważamy za niedopuszczalne.

 

 

 

Wojciech Zięba

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Do wiadomości:

  1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  2. Media

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *