Konflikt w częstochowskiej szkole


Rodzice i nauczyciele nie chcą „kolejnej szansy” dla Iwony Olszówki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, przy ul. Wręczyckiej 111/115 w Częstochowie. Mówią: „dość niekompetencji i chaosu”. Dyrektor milczy.

„To nie szkoła dialogu” – twierdzą rodzice

Rodzice uczniów częstochowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13, mieszczących się w tym samym budynku, przy ul. Wręczyckiej 111/115, oraz znacząca grupa nauczycieli SP 13 zarzuca dyrektor SP 13 Iwonie Olszówce niekompetencję organizacyjno-pedagogiczną oraz jej brak troski dla uczniów i brak szacunku dla rodziców. Twierdzą, że hasło przewodnie szkoły, autorstwa dyr. Olszówki: „szkoła dialogu i współpracy” nijak się ma do rzeczywistości, bo dyrektor nie potrafi współpracować z rodzicami i kadrą placówki, czego dowodem są, na przykład, ciągłe rezygnacje z funkcji jej zastępców oraz pracowników sekretariatu.
Pracę dyrektor Iwony Olszówki rodzice negatywnie oceniają w zasadzie od początku jej urzędowania w szkole, to jest od 2014 roku, kiedy nastała tam bez konkursu (konkurs nie został rozstrzygnięty), na zasadzie nominacji przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Na przywitanie – jak zdradzają nauczyciele – stwierdziła złowieszczo, że przybyła, aby walczyć z korupcją.
Ostatnio problem wokół dyr. Olszówki nasilił się, urzędniczo-rodzicielska wymiana opinii toczy się już od kilku miesięcy. Dlaczego? – Iwona Olszówka ma być dyrektorem nowo powstającej Szkoły Podstawowej, a my mamy uzasadnione obawy, że ta pani nie zdaje egzaminu jako szefowa placówki oświatowej – mówią zaniepokojeni o przyszłość swoich dzieci rodzice. Interweniowali już kilkakrotnie u zastępcy prezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka, odpowiadającego za oświatę, w Kuratorium Oświaty, na Radzie Miasta Częstochowy. Złożyli także skargę do Komisji Rewizyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Skargę uznano za zasadną i przekazano do rozpatrzenia do Rady Miasta, dyskusja ma odbyć się w poniedziałek 19 czerwca 2017 roku.
Na dzisiaj rodzice czują się mocno rozczarowani podejściem władz do ich problemu. Wiceprezydent Ryszard Stefaniak zlecił bowiem dyrektor Olszówce opracowanie planu naprawczego. Ten fakt rodzice uznali za dowcip. – Na sesji Rady Miasta prezydent Stefaniak wymachiwał grubą teczką ze skargami na dyrektor Olszówkę, a teraz każe się jej przygotowywać „Program naprawczy szkoły”. To celowy wybieg na wydłużenie i w efekcie zniwelowanie bardzo poważnego problemu. Bo na czym ma polegać ten program naprawczy? Czy pani dyrektor zamierza naprawić swój charakter, swoje kompetencje? Trochę jest za mało czasu na tak gruntowną rekonstrukcję – mówią rodzice.
Swoją opinię o dyrektor Iwonie Olszówce podpierają negatywnymi opiniami prawie wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w szkole oraz znaczącej części kadry pedagogicznej. Dwudziestu siedmiu nauczycieli (na trzydziestu sześciu zatrudnionych w szkole) skierowało pismo do Rad Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13, w którym „Program naprawczy szkoły” ocenili jako „zlepek teoretycznych wywodów, bez wskazania konkretnych działań”. – „Stanowi on autoprezentację osiągnięć i dokonań Pani Dyrektor, które tak naprawdę są wynikiem codziennej pracy nauczycieli i ich wysiłków włożonych w rozwój szkoły od wielu lat. ( pani Dyrektor dopuściła się wielu przekłamań dotyczących: atmosfery panującej w szkole, organizacji pracy szkoły (realizacji podstawy programowej), powodów rezygnacji z funkcji Wicedyrektorów Szkoły, powodów rezygnacji pracowników sekretariatu, współpracy z dyrektorem Gimnazjum nr 13, współpracy z Radą Rodziców Gimnazjum nr 13 i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13.” – czytamy w piśmie nauczycieli.

Rodzice wyliczają liczne błędy dyrektor Olszówki

Ich zdaniem dyrektor jako zarządzająca placówką dopuściła się licznych nieprawidłowości. W piśmie do zastępcy prezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka wyliczają swoje uwagi: – „Jaki dyrektor szkoły nie potrafi zająć się dostatecznie pobiciem dziecka, które to pobicie miało miejsce podczas pobytu w szkole? Jaki dyrektor w dalszym ciągu zataja – kłamie podczas kontroli z kuratorium, że taka sytuacja nie miała miejsca? (…) Jaki dyrektor odsyła dziecko, któremu skradziono rower z terenu szkoły do Straży Miejskiej i rodziców, mówiąc mu, że nie ma czasu? W dalszym ciągu podczas kontroli wizytatora nie zgadza się z zarzutem, iż wykazała się brakiem empatii… A czym wykazała się pani dyrektor mówiąc dziecku, że ona właśnie musi zająć się remontem – znowu pamięć p. dyrektor zawodzi? (…) Jaki dyrektor naraża ok. 100 osób na niebezpieczeństwo, zamykając bramy szkoły, wiedząc doskonale, że w budynku znajdują się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Jaki dyrektor jest tak krótkowzroczny, by nie przewidzieć, że w przypadku jakiegoś losowego zdarzenia np. pożaru, zasłabnięcia, innego wypadku, zupełnie umożliwił wjazd służb ratunkowych na teren szkoły? W żaden sposób nie potrafimy wytłumaczyć odpowiedzi na pismo skierowane do Naczelnika Wydziału Edukacji Magdaleny Dębskiej, która na żądanie rodziców o wyciągnięcie konsekwencji z tak mocno nieodpowiedzialnego zachowania p. Olszówki pisze, że to sprawa wyłącznie szkoły. (…) Jaki dyrektor nie potrafi rozwiązać w sposób najlepszy dla swoich uczniów sytuacji konfliktowej, powodując, iż dzieci nie chcą chodzić do szkoły? (…) Jaki dyrektor kompletnie nie jest zainteresowany faktem, iż przez pół roku dzieci nie mają godziwych warunków, jeśli chodzi o szatnię przy sali gimnastycznej, gdzie codziennie przebierają się dziesiątki uczniów?? Szatnia przez pół roku wyglądała następująco: gołe ściany i posadzka, brakowało krzeseł, wieszaków. (…) Jaki dyrektor wymienia meble w sekretariacie, choć wcześniejsze są w dobrym stanie a nie jest zainteresowany wyposażeniem szatni czy wymianą mebli w klasach, choć rodzice wielokrotnie o to prosili? Jaki dyrektor nie ma na uwadze, że w okresie zimowym teren wokół szkoły jest tak śliski, że znowu występuje zagrożenie zdrowia naszych dzieci? (…)Jaki dyrektor nie ma ochoty na współpracę z rodzicami, nie potrafi nawiązać dialogu? Jaki dyrektor pomimo wielokrotnych próśb ze strony rodziców nie chce udostępnić hasła do skrzynki mailowej Rady Rodziców? Czy e-maile przychodzące na adres RR nie powinny być czytane przez członków rady? Co ma do ukrycia p. Olszówka? Jaki dyrektor nie dba o czystość szkoły i terenów wokół niej?? Przerażające są „walające się” rozbite butelki, nieuprzątnięte sterty liści, choinki jeszcze ze Świąt Bożego Narodzenia. I znowu wizytator z kuratorium stwierdza, że w dniu kontroli stan obiektu nie budzi zastrzeżeń…. Jaki dyrektor stwarza problemy przy odpłatnym wynajmie pomieszczeń tj. sal gimnastycznych, sal lekcyjnych po godzinach nauczania? Jaki dyrektor otrzymuje wartościowy sprzęt „Mocarz” – tak przydatny dla dzieci i przetrzymuje go kilka miesięcy na sali gimnastycznej nie rozpakowując go nawet, nie mówiąc o montażu. Po czym sprzęt znika z sali gimnastycznej i tyle posłużył naszym dzieciom. Ciekawi jesteśmy, jakiego fortelu tym razem użyje p. Olszówka tłumacząc zniknięcie owego urządzenia… Jaki dyrektor mając wśród uczniów dziecko chore, któremu przyporządkowano nauczyciela wspomagającego wysyła tegoż nauczyciela na zastępstwa? Czy taki nauczyciel nie powinien przebywać tylko i wyłącznie z chorym dzieckiem? wyliczają w piśmie do Ryszarda Stefaniaka.

Interwencje „GCz”

Do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka skierowaliśmy pytania w sprawie sytuacji w SP nr 13. Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź od Naczelnika Edukacji Urzędu Miasta Małgorzaty Dębskiej.

„Sprawa konfliktu pomiędzy panią Iwoną Olszówką – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie a społecznością Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego i Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego jest zgodnie z procedurą aktualnie rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Częstochowy, która dysponuje wszystkimi materiałami w tej sprawie. Dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po przeanalizowaniu Programu naprawczego, który został przygotowany przez ww. dyrektora i przekazany do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 13 oraz do Rady rodziców Gimnazjum nr 13. Pragnę zauważyć, że w sprawie postawionych przez Panią redaktor pytań rodzice, nauczyciele oraz Rada Dzielnicy Lisiniec prezentują niejednoznaczne stanowisko. Na większość postawionych pytań może odpowiedzieć dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13, który dysponuje odpowiednią dokumentacją. Proponuje zwrócić się z pytaniami do pani dyrektor działając w oparciu ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1794).”
Skorzystaliśmy z podpowiedzi i zwróciliśmy się z pytaniami do dyrektor Iwony Olszówki. 1 czerwca 2017 roku wysłaliśmy poniższe pytania, na które do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
W związku z interwencją rodziców i nauczycieli uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania:
1. Na czym ma polegać plan naprawczy, który na zlecenie Prezydenta ma Pani opracować?
2. Dlaczego w szkole w szatniach sportowych nie było przez ponad pół roku szafek i ławek?
3. Czy stara się Pani o wybudowanie parkingu przed szkołą, który jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu?
4. Rodzice zgłaszają brak starań o porządek, między innymi, nie ma koszy, nieskoszona jest trawa na boisku sportowym, zielone odpady składowane są na terenie szkoły (np. choinki). Dlaczego tak się dzieje
5. Jakie korupcje, zgodnie z zapowiedzią na początku swojej kadencji, wykryła Pani w szkole?
6. Jak rozlicza Pani pieniądze ze zbiórek publicznych, w tym z balów charytatywnych? Na co zostały one przeznaczone?
7. Prosimy o informację jak rozwiązała Pani sprawę pobicia uczennicy, co miało miejsce w szkole w grudniu 2014 roku. Czy sprawa nie została zgłoszona na policję?
8. Proszę o komentarz do zarzutu rodziców o Pani niekompetencję i bagatelizowanie groźnych dla uczniów sytuacji na terenie szkoły?
9. Jak zachodził proces tworzenia klasy sportowej w szkole?
10. Proszę o wyjaśnienie konfliktowej sytuacji z zamknięciem bramy wjazdowej do szkoły podczas komersu klas trzecich Gimnazjum nr 13?

Czekamy także na odpowiedzi ze strony dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie w sprawie przeprowadzonych kontroli w Szkole Podstawowej nr 13.

Pismo do Komisji Rewizyjnej

Poniżej publikujemy pismo rodziców do Komisji Rewizyjnej, które otrzymali także wszyscy radni częstochowscy:
„Pierwsza konfliktowa sytuacja, która została zgłoszona panu prezydentowi Ryszardowi Stefaniakowi przez nauczycieli i rodziców miała miejsce jesienią 2014r. Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli pan prezydent Stefaniak, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz rodziców SP 13. Wówczas pan prezydent Stefaniak poprosił o „danie szansy pani Olszówce na wykazanie się”, ponieważ sprawowała ona funkcję dyrektora zbyt krótko. Nie przyniosło to rezultatu, gdyż pod koniec roku szkolnego 2014/15 współpraca dyrektora z rodzicami była nadal napięta. Na każdym posiedzeniu Rady Rodziców SP 13 zgłaszane były konkretne zarzuty bądź uchybienia ignorowane przez panią dyrektor Olszówkę (w załączeniu odpisy protokołów z posiedzeń Rady Rodziców SP 13 z dnia 21.04.2015r, 25.05.2015r, 15.06.2015r.). Następny rok szkolny nie przyniósł większych zmian na polu współpracy dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców. Kolejne skargi na panią dyrektor Olszówkę były składane przez rodziców uczniów SP 13 do naczelnika Wydziału Edukacji pani Magdaleny Dębskiej. Protokoły ze spotkań powinny być dostępne w Wydziale Edukacji. Niestety w dalszym ciągu nie przyniosło to żadnego rezultatu. Przedstawiciele rodziców SP 13 oraz grona pedagogicznego SP 13 widząc brak reakcji ze strony organu prowadzącego udali się ponownie na spotkanie z panem prezydentem Stefaniakiem. Po wysłuchaniu rodziców i nauczycieli pan prezydent oświadczył, „że ma dość skarg na panią dyrektor Olszówkę i jeżeli wpłynie jeszcze jedna skarga to pani Olszówka zostanie zwolniona”.
W spotkaniu brała również udział pani naczelnik Wydziału Edukacji Magdalena Dębska oraz kierownik (protokół ze spotkania powinien być dostępny w Wydziale Edukacji). Jedna z kolejnych skarg na działanie pani Iwony Olszówki jako administratora obiektu została zgłoszona przez rodziców uczniów Gimnazjum nr 13 w maju 2016r. Odbyło się wówczas kolejne spotkanie z panią naczelnik Wydziału Edukacji Magdaleną Dębską, gdzie wyszły na jaw kłamstwa pani dyrektor Olszówki. Zdesperowani rodzice uczniów SP13 i Gimnazjum 13 brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony władz złożyli w lutym br. (13.02.17r) wspólne pismo o odwołanie pani Iwony Olszówki ze stanowiska dyrektora szkoły, w którym również poprosili o spotkanie z panem prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem. Do spotkania doszło dopiero 04.04.2017r, podczas którego został złożony wniosek o odwołanie pani Olszówki ze stanowiska dyrektora, poparty listami z podpisami osób popierających działania w sprawie odwołania dyrektora SP 13 (ok. 300 podpisów).
W odpowiedzi dostaliśmy pismo informujące nas, że decyzja o odwołaniu dyrektora „powinna by jednak poprzedzona przedstawieniem przez dyrektora – Iwonę Olszówkę programu naprawczego, który dawałby gwarancję polepszenia stosunków międzyludzkich w szkole i sprawnego jej zarządzania”. Jesteśmy oburzeni taką reakcją. Czujemy się potraktowani niepoważnie. Odbieramy to jako typowe przeciągnięcie w czasie utrzymania kadencji pani dyrektor Olszówki kosztem naszych dzieci oraz interesu szkoły. Kto po tylu skargach i kolejnych szansach nadal nie widzi problemu i zamiata wszystko pod dywan. Wielu z nas, rodziców prowadzi własne firmy i nie wyobrażamy sobie utrzymać na jakimkolwiek stanowisku osobę, na którą wpływają notorycznie skargi oraz która nieudolnie wykonuje swoje obowiązki. To co się teraz dzieje to jest komedia.
Jak dać wiarę w jakikolwiek „program naprawczy” jeśli osoba, która ma go sporządzić notorycznie kłamie. Dla przykładu, podczas kontroli z Kuratorium Oświaty pani dyrektor Olszówka celowo zataiła zdarzenie, które miało miejsce na terenie szkoły, a dotyczyło pobicia dziecka. Rozumiemy, że nie czuje respektu nawet przed takim organem jak Kuratorium Oświaty. W swoim programie może napisać wszystko, czego się od niej oczekuje. Pani dyrektor jest osobą, która potrafi sprzedać swój wizerunek w jak najlepszym świetle. Na stronie internetowej szkoły widnieje hasło; „Szkoła Podstawowa nr 13 to szkoła dialogu i współpracy. „13-tka” to przede wszystkim ludzie. Wszyscy mieszkańcy dzielnicy tworzą, tworzyli i będą tworzyć to miejsce”. Jakże jest ono oderwane od rzeczywistości. Jaki dyrektor pomimo wielokrotnych próśb ze strony rodziców nie chce udostępnić hasła do skrzynki mailowej Rady Rodziców? Czy e-maile przychodzące na adres RR nie powinny być czytane przez członków rady? Co ma do ukrycia p. Olszówka? W dalszym ciągu p. Olszówka tak świetnie potrafi nawiązywać współpracę, że w trakcie jej trzyletniej kadencji mamy w szkole trzeciego wicedyrektora
i trzecią sekretarkę. Dodamy, że wszyscy ci najbliżsi współpracownicy sami zrezygnowali ze stanowisk. Taki dialog i współpracę prowadzi pani dyrektor Olszówka.
Na ostatniej sesji rady Miasta z dnia 24.04.2017r pan prezydent Stefaniak poruszył kwestię trwającej procedury wyjaśniającej w sprawie odwołania pani dyrektor Olszówki. Wspomniał on, że opinie są podzielone. Nie doprecyzował jaki procent tych opinii jest negatywnych, a według naszej wiedzy jest to zdecydowana większość. A przywoływanie opinii Rady Dzielnicy jako pozytywnej jest w naszym odczuciu nadużyciem, ponieważ współpraca pani dyrektor z Radą Dzielnicy ogranicza się tylko i wyłącznie do wynajęcia sali. Mniemamy, że słowa wypowiedziane na sesji „chcemy tę sprawę rozwiązać i rozwiążemy ją po naszemu” jest tylko przejęzyczeniem…
Podczas rozpatrywania naszego wniosku o odwołanie prosimy o zapoznanie się także ze wszystkimi opiniami „ciał kolegialnych”, o które wystąpił Urząd Miasta, m.in. opiniami Rady Pedagogicznej SP nr 13, związków zawodowych nauczycieli, Rad Rodziców SP 13 i Gimnazjum nr 13, dyrektora gimnazjum pana Macieja Wawrzaszka oraz „ najbardziej istotnej” Rady Dzielnicy.
Zastanawiamy się kim jest ta pani, wobec której władze w Częstochowie nie potrafią czy raczej nie chcą dopuścić myśli, że postępuje wbrew wszelkim zasadom. Ku czemu ma służyć takie działanie, szkoła nie jest miejscem na takie praktyki. Tutaj chodzi o setki dzieci! NASZYCH DZIECI! Nasza cierpliwość dobiega końca. Nie damy sobie mydlić oczu. Nie zgadzamy się na program naprawczy i danie kolejnej „kolejnej szansy”. Podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie odwołania pani Iwony Olszówki ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie.”

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code