- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

WOKÓŁ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Od dnia 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy, użytkowanie wieczyste zostało automatycznie przekształcone we własność. Teraz użytkownicy będą mogli wykupić grunt na własność. W tym celu muszą płacić kwotę równą opłatom za użytkowanie wieczyste za okres 20 lat. Dopiero wtedy w pełni staną się właścicielem nieruchomości.
Jednak, zgodnie z ustawą możliwym jest wniesienie opłaty jednorazowo ze zniżką. W przypadku użytkowania wieczystego gruntów należących do skarbu państwa można skorzystać z maksymalnej, 60% bonifikaty, którą zapewnia ustawa o użytkowaniu wieczystym. Natomiast w przypadku użytkowania wieczystego na gruntach samorządowych o wysokości bonifikaty decydują Rady Miasta, uchwalając zniżki w drodze uchwały.
Częstochowscy radni Prawa i Sprawiedliwości już na grudniowej Sesji Rady Miasta przedstawili projekt stosownej uchwały, który przewidywał zastosowanie bonifikat w analogicznej wysokości jak bonifikaty, które ustawodawca dał użytkownikom wieczystym na gruntach skarbu państwa, czyli maksymalnie 60 proc. w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie (w kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty malałaby o 10 pkt procentowych z każdym rokiem). – Warto zaznaczyć, że rozwiązanie , które przygotowali w tym zakresie Radni Klubu PiS ma na celu przede wszystkim równe traktowanie mieszkańców Częstochowy i wypełnienie intencji ustawowych. Niestety głosami radnych rządzącej Częstochową koalicji SLD-PO, projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. W uzasadnieniu usłyszeliśmy, że miasta nie stać na takie zniżki i należy poczekać na lepsze czasy komentuje radny PiS Andrzej Sowa.
Tymczasem w dniu 24 stycznia 2019 r. na Sesji Rady Miasta trafił do rąk radnych projekt uchwały przygotowany przez Prezydenta, w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (który głosami radnych SLD i PO został uchwalony). Uchwała ta różni się zasadniczo od przygotowanej przez radnych PiS regulacji. Przed wszystkim nie jest skierowana do wszystkich mieszkańców Częstochowy objętych ustawą. Uchwała prezydencka dotyczy tylko części mieszkańców miasta, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Regulacja nie przewiduje możliwości udzielenia bonifikaty od opłaty przekształceniowej w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, co wiąże się w przyszłości z jej podwyższeniem. Gminom wolno aktualizować opłatę o GUS-owski wskaźnik zmian cen nieruchomości.
Dodatkowo warto zauważyć, że prezydencka uchwała nic innego, jak tylko przenosi już stosowane bonifikaty na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami nieznacznie je tylko zwiększając z 50 procent ustawowych do 60 procent. Tak więc stawiam pytanie czy przedmiotowa uchwała to prawdziwy czy pozorny ukłon w stronę mieszkańców Częstochowy? stwierdza radny Andrzej Sowa.

FOT.
Problematyką użytkowania wieczystego intensywnie podejmuje radny Klubu Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Sowa

UG

Podziel się: