- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Radny Witold Ritter złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Tym samym prawomocne stały się orzeczone przez SO w Gliwicach utrata prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej na okres 3 lat.
Witold Ritter oświadczenie lustracyjne składał w związku z kandydowaniem do funkcji publicznej radnego w gminie Dąbrowa Zielona i obecnie jest radnym tej gminy – prawomocność orzeczenia oznacza, iż straci on stanowisko radnego.
R

Podziel się: