- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Częstochowski projekt cyfryzacji gminy czeka na dofinansowanie

Miejski projekt „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa” został umieszczony na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do unijnego dofinansowania.

Realizacja zadania obejmuje dostarczenie internetu i zakup komputerów dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym (których dochód upoważnia do otrzymania wsparcia) oraz przyłączenie stałego łącza światłowodowego do 22 miejskich placówek oświatowych, w których występuje największa ilość dzieci pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Zaplanowana jest także modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej szkół oraz przeszkolenie 60 osób z zakresu obsługi komputera i internetu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Częstochowie poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania internetu wśród uczących się dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt inwestycji to 2.047 527,15 zł, z czego 1 718 299,34 zł (85 proc.) współfinansowane będzie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Pozostałe 15 proc. to środki pochodzące z budżetu miasta.

Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2013 – 2014 r.

r