- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał ponad pół miliona złotych

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki w wysokości 544 400 zł na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach dwóch przygotowanych programów – „Powrót na rynek pracy” oraz „Zawsze aktywni”.

Program aktywizacji zawodowej pn. „Powrót na rynek pracy” skierowany jest do 40 osób długotrwale bezrobotnych, które będą mogły skorzystać z dwóch form wsparcia – prac interwencyjnych lub staży.

Drugi z programów pn. „Zawsze aktywni” ma objąć aktywizacją zawodową osoby po 50 roku życia. Jego uczestnicy (40 osób) zostaną objęci wsparciem w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Informację na temat naboru do programów zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.pup.czestochowa w zakładce aktualności.

r