Można zgłaszać prace magisterskie o Częstochowie do konkursu


Po raz kolejny absolwenci uczelni wyższych, którzy napisali pracę dyplomową związaną z Częstochową, mogą zgłosić ją do miejskiego konkursu. Propozycje będą przyjmowane do 23 grudnia.

 

Uczestnikiem realizowanego w ramach miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa” konkursu mogą być absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2019/2020.

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej  należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta  Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).

 Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem:                                                             

„Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

1)    pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,

2)    wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,

3)    potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,

4)    streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Dla laureatów konkursu za najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie przewidziane  są nagrody – dyplomy i nagrody pieniężne:

– Nagroda Prezydenta – 3000 złotych brutto,

– Wyróżnienie – 1000 złotych brutto.

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia Regulaminu konkursu, zostaną podjęte stosowne czynności: odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jej przyznania. Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl.

Link do zarządzenia nt. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, wraz z załącznikami:

https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1163268/zarzadzenie-nr-662-2019

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.