- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

MIEDŹNO / Czy Nowy Folwark zostanie bez wody? (II)

Takie niebezpieczeństwo grozi niewielkiej wsi Nowy  Folwark w gminie Miedźno (powiat kłobucki) – o czym już pisaliśmy. Dzisiaj sprawę tłumaczy Nadleśnictwo Kłobuck.

 

Takie niebezpieczeństwo grozi niewielkiej wsi Nowy  Folwark w gminie Miedźno (powiat kłobucki) – o czym już pisaliśmy.

Przypomnijmy! Nadleśnictwo Kłobuck, które do tej pory dostarcza wodę mieszkańcom – wypowiedziało umowy od 1 sierpnia 2020 roku. Władze Gmina Miedźno zapewniają, że wszystko robili i zrobią, aby nie doszło do odcięcia mieszkańców od wody. Sprawę wyjaśniał już Urząd Gminy Miedźno, o czym informowaliśmy (http://gazetacz.com.pl/miedzno-czy-nowy-folwark-zostanie-bez-wody/)

O wyjaśnienie problemu poprosiliśmy także Nadleśnictwo Kłobuck. Poniżej  odpowiedź nadleśniczego Jerzego Sądla

W odpowiedzi na pismo Nadleśnictwo Kłobuck informuje, że wypowiedzenie umów mieszkańcom Nowego Folwarku  nastąpiło to na skutek  obniżenia poziomu wód gruntowych i brakiem wody na potrzeby nawadniania upraw oraz konieczności wdrożenia wymogów prawnych tj.:  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  ścieków,  oraz  Ustawy z dnia 20 lica 2017 r. Prawo Wodne.

Wymienione ustawy jednoznacznie określają, że działalność polegająca na dostawie wody (jak  ma miejsce dotychczas) wymaga:

1) zezwolenia na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia wody,

2) zatwierdzoną przez organ Wód Polskich taryfę określającą ceny i stawki za dostawę wody,

3) zachowanie odpowiedniego reżimu w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia co musi być potwierdzone cyklicznymi badaniami i odpowiednimi dokumentami.

W związku z tym, że Nadleśnictwo Kłobuck  nie spełnia żadnego z podanych wyżej warunków (Nadleśnictwo nie ma i  nie może uzyskać statusu  przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, wodę z posiadanych studni wykorzystuje do celów gospodarczych – nawadniania szkółki leśnej)  dalsze dostarczanie wody (w tym do celów spożywczych) nie jest możliwe.

Informacja  o konieczności wypowiedzenia umów z mieszkańcami Nowego Folwarku przekazywana była kilkakrotnie w ostatnich latach Wójtowi Gminy Miedźno, który ustawowo odpowiada za zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody.

Jednocześnie informujemy, iż na wniosek mieszkańców oraz Radnych Gminy Miedźno woda do dnia dzisiejszego nie została zakręcona.

 

Jerzy Sądel

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłobuck

 

 

 

MIEDŹNO / Czy Nowy Folwark zostanie bez wody?