Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 15 (1362) z 2018-04-12, dział : ekologia

W ekologicznym kierunku

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Częstochowskiego


Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Częstochowskiego prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną w dziedzinie ochrony przyrody opartą na celach długo i krótkoterminowych w przyjętym „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2016–2019 z perspektywą na lata 2020–2023”. Powiat współpracuje też z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansował między innymi konkurs „Ekologiczna Zagroda oraz „Kampanię ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności w Powiecie Częstochowskim”.

PSZCZELA EDUKACJA
W oparciu o Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2016–2019 z perspektywą na lata 2020–2023” oraz w celu zapewnienia koordynacji i harmonizacji zaplanowanych działań opracowano i wdrążono „Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2017–2019”, który zapewni prawidłową realizację powszechnej edukacji, obejmującej nie tylko dzieci i młodzież, ale całe społeczeństwo. Trzeba tu podkreślić, że edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać z zasadą zrównoważonego rozwoju lokalnie. To podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Powiat podjął kilka istotnych kierunków proekologicznych. W 2017 roku zainicjował współpracę z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Częstochowie. – Odpowiednia wiedza w zakresie pszczelarstwa zapewnia ochronę bioróżnorodności, wskazuje na znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i człowieka oraz na rolę produktów pszczelich dla utrzymania i poprawy zdrowia człowieka. Uświadomienie tych ważnych aspektów już wśród najmłodszych w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Częstochowskiego, stwarza na przyszłość szansę na poprawę stanu wiedzy i wrażliwości społeczeństwa na aspekt bioróżnorodności i w konsekwencji poprawę jakości życia oraz najbliższego otoczenia, tj. zmian korzystnych dla całej ludzkości – podkreśla naczelnik Wydziału.
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie prowadzi zajęcia edukacyjne w swojej siedzibie w Częstochowie dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Częstochowskiego. Prowadzi je w nowo utworzonej sali edukacyjnej wyposażonej w sprzęt audiowizualny, plansze, książki i filmy edukacyjne, ul modelowy, ul zewnętrzny z szybą, niezbędny sprzęt pasieczny. Jej powstanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakupu środków audiowizualnych: komputera, oprogramowania, projektora i ekranu dokonał natomiast Powiat Częstochowski i przekazał je jako swój udział w wyposażeniu sali.

EDUKACJA DRZEWNA
W związku z masowym usuwaniem drzew w tym gatunków pyłko- i miododajnych na terenie powiatu Wydział podejmuje działania mające za zadanie zmniejszenie skutków negatywnego oddziaływania na środowisko. Tu również prowadzi działania: kampanię edukacyjną, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż dróg, propagowanie działań ekologicznych, przekazanie sadzonek krzewów owocowych pyłko- i miododajnych uczestnikom kampanii w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego.
W 2016 roku na terenie dróg powiatowych w gminach Mstów i Kłomnice nasadzono drzewa gatunków rodzimych za wartość 14 000 zł. W 2017 r. Wydział zapoczątkował „Kampanię edukacyjną ukierunkowaną na poprawę bioróżnorodności”, która zakłada cykl konferencji o tematyce roślin miodo- i pyłkodajnych. W 2017 r. podjęto temat krzewów jagodowych, w bieżącym roku będzie mowa o ziołach, a 2019 roku o drzewach owocowych. Kampania przygotowana jest dla 320 osób (po 20 osób z każdej gminy Powiatu). Każda konferencja kończy się dla uczestników testem wiedzy. Ci, którzy prawidłowo go wypełniają, są nagradzani zestawem sadzonek roślin miodo- i pyłkodajnych. Dla trzech najlepszych osób przygotowane są nagrody główne. Kampania finansowana jest ze środków Powiatu Częstochowskiego oraz uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ESTETYCZNA I EKOLOGICZNA ZAGRODA
Zarząd Powiatu Częstochowskiego był organizatorem konkursu „Estetycznie zagospodarowana zagroda wiejska” dla rolników z terenu Powiatu Częstochowskiego, zastąpionego w 2015 roku konkursem „Ekologiczna Zagroda”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie zasady dobrej praktyki rolniczej wśród wszystkich mieszkańców terenów wiejskich powiatu. Ważna przy tym jest nie tylko estetyka zagród, ocenie podlega również: gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów i innych form wytwarzania żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie metodami rolnictwa ekologicznego. Kryteria oceny zagród w konkursie „Ekologiczna Zagroda” mają za cel promowanie proekologicznych praktyk, które zawarte są w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej” (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska – Warszawa, 2002 r.). Kodeks jest zbiorem przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody – głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony, a poprzez to poprawy warunków życia na obszarach wiejskich.
Od roku 2016 Konkurs został rozszerzony o etap gminny. Laureaci etapu gminnego przechodzą do etapu powiatowego konkursu. Zakup nagród dla zwycięzców jest możliwy dzięki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W latach 2015 Powiat uzyskał dofinansowanie na kwotę 10 000 zł, w 2016 – 12. 970 zł, 2017 – 16 670 zł. Na „Kampanię ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności w Powiecie Częstochowskim” z Funduszu pozyskał 12 500 zł. Konkursowi „Ekologiczna Zagroda” towarzyszą konferencje współorganizowane ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie propagujące zasady dobrej praktyki rolniczej oraz upowszechnianie metod i celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. Konferencje wzbogacają warsztaty terenowe, gdzie uczestnicy zapoznają się z instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii takie jak: słońce, wiatr, biomasa i ciepło ziemi mające zastosowanie w gospodarstwach domowych.

W TROSCE O CZYSTOŚĆ ZIEMI
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa organizuje również akcję „Sprzątanie Świata”, której koordynatorem tej akcji jest Fundacja „Nasza Ziemia” z siedzibą w Warszawie. Inicjatywa ma formę praktycznej edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego. Promuje i kreuje postawy przyjazne środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Powiat Częstochowski dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” zakupuje worki foliowe oraz rękawice lateksowe, które wraz plakatami od Fundacji „Nasza Ziemia” przekazuje dla 16 gmin powiatu częstochowskiego oraz dla szkół ponadgimnazjalnych i Domów Pomocy Społecznej podległych Staroście Częstochowskiemu.
Powiat organizuje również bezpłatne konferencje na tematy związane z ochroną środowiska, ostatnie odbyło się pod koniec 2017 roku, dotyczyło wpływu odpadów
i opakowań na środowisko naturalne, szans i perspektyw związanych z zagospodarowaniem odpadów oraz ich wykorzystaniem do produkcji energii.Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone