Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 41 (1336) z 2017-10-12, dział : kultura

Konkurs krasowmóczyKURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH DELEGATURY W CZĘSTOCHOWIE

ORGANIZUJĄ
WOJEWÓDZKI TURNIEJ KRASOMÓWCZY


FINAŁ WOJEWÓDZKI


XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

LIPIE, 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.


Regulamin Finału Wojewódzkiego

Organizatorami Konkursu z upoważnienia Kolegium Rady Prezesów Od¬działów PTTK woj. śląskiego są:
Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie oraz
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipiu ul. Częstochowska 31
przy finansowej pomocy
Urzędu Miasta w Częstochowie Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.

I. Z A Ł O Ż E N I A O G Ó L N E K O N K U R S U:
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnacji kultury języka ojczy¬stego, kształtowanie szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli., a także:
1. rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych
2. zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach,
3. wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.
Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

II. T E M A T Y K A K O N K U R S U:
Do każdego etapu Konkursu uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa te¬maty. Młodzież prezentuje w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, kra¬joznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własne¬go regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych lu¬dzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu. Bardzo mile bę¬dą widziane tematy nowe i odkrywcze, dotychczas nie prezentowane a charaktery¬styczne dla danego Regionu.

III. K R Y T E R I A O C E N:
Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:
 Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu.
 Konstrukcję wypowiedzi.
 Ogólną prezentację tematu.
 Sugestywność wypowiedzi.
 Jasność i logiczność formułowanych myśli.
 Płynność oraz poprawność wyrażania się.
 Bogactwo języka i jego barwność.
 Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego.
 Kontakt ze słuchaczami.
Należy pamiętać, że są to konkursy krasomówcze, a nie recytatorskie. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczy¬zną. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych.

IV. S P R A W Y O R G A N I Z A C Y J N E:
Gospodarzem finału wojewódzkiego jest Szkoła Podstawowa w Lipiu pow. kłobucki. Konkurs od¬będzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. Zbiórka uczestników na dworcu PKP Częstochowa (przy wejściu od ul. Piłsudskiego) o godz. 10.00. (miejsce zbiórki może ulec zmianie o czym osoby zgłoszone będą powiadomione). Po Konkursie przewidujemy wycieczkę autokarową po okolicy i powrót do Częstochowy.
Laureaci pierwszego i drugiego miejsca z eliminacji wojewódzkich uzyskują prawo startu w Konkursie Ogólnopolskim w Legnicy.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU.
Prawo udziału w konkursie ma młodzież szkół podstawowych po maksimum 3 osoby z jednej szkoły.
Konkurs wojewódzki składać się będzie z dwóch etapów (eliminacje – temat 1 i finał – temat 2).
Kolejność wystąpień jest każdorazowo losowana.
W przesłuchaniu eliminacyjnym limit czasu wynosi 5 minut.(z tolerancją 30 sekund)
W przesłuchaniu finałowym uczestniczy 5 najlepszych uczestników prze¬słuchań eliminacyjnych. Prezentują oni w ciągu 7 minut (±30 sek) drugi uprzednio zgłoszony temat.
Jury Konkursu może zdecydować o innej formule przeprowadzenia kon¬kursu.
4.
VI. Z G Ł O S Z E N I A:
Zgłoszenia do konkursu przesyłają dyrekcje szkół lub Oddziały PTTK na adres:
e-mail pttkregczwa@op.pl lub pocztą Regionalny Oddział PTTK 42-217 Częstochowa skrytka pocztowa 579 lub telefoniczne(w godz. 13,00-18,00) na nr tel. (0-34) 324 21 20, faxem nr (0-34) 360 60 55 czynnym całą dobę w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20 października br. (piątek) codziennie w godz. od 13. 00 – 18. 00. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko klasę, ad¬res kandydata, szkołę i jej adres oraz tematy dwóch wystąpień (eliminacyjnego i finałowego) oraz imię i nazwi¬sko i nr telefonu nauczyciela – opiekuna.

VII. N A G R O D Y:
Zwycięzcy Konkursu Wojewódzkiego otrzymają nagrody oraz upominki ufundowane przez sponsorów.

Zdobywcy I i II miejsca mają prawo uczestnictwa w Finale centralnym Kon¬kursu w LegnicyGazeta Częstochowa

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone