- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

CZĘSTOCHOWA – PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK W LOCKDOWNIE

Z uwagi na notowany ostatnio wzrost zakażeń w całym kraju, w ramach najnowszych rządowych obostrzeń zamknięto żłobki i przedszkola. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki m.in. nad dziećmi pracowników medycznych, służb porządkowych (m.in. żołnierzy, policjantów, strażaków), osób zatrudnionych w pomocy społecznej. Pełny katalog poniżej.

Od dziś, 29 marca dla takich dzieci, zgodnie z zapotrzebowaniem otwarto część częstochowskich przedszkoli. Dla 14 maluchów czynny jest także miejski żłobek.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor przedszkola ma obowiązek zorganizować zajęcia na wniosek rodziców, których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub rodziców, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
W Częstochowie dziś działa MP nr 4 im. Jana Brzechwy (dla 3 dzieci), MP nr 7 (także dla 3), MP nr 8 (dla 8), MP nr 12 im. Ireny Szewińskiej (dla 4), MP nr 13 im. Krecia (dla 5), MP nr 14 (dla 4), MP nr 15 im. Jana Pawła II (dla 2), MP nr 16 (dla 7), MP nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego (dla 2), MP nr 21 (dla 2), MP nr 27 (dla 9), MP nr 29 (dla 7), MP nr 30 (dla 1), MP nr 33 (dla 2), MP Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia (dla 6), MP nr 36 (dla 2), MP nr 37 (dla 1), MP nr 38 (dla 8), MP nr 42 (dla 8), MP Integracyjne nr 43 (dla 4), MP 44 im. Janusza Korczaka (dla 4), SP nr 27 (dla 3), SP nr 42 (dla 1), SP nr 54 (dla 2), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (dla 8) i Szkolno-Przedszkolny nr 4 (dla 4).
Lista będzie aktualizowana zgodnie z zapotrzebowaniem