CZĘSTOCHOWA. MIEJSCOWY PLAN DLA STRADOMIA


Od 3 do 25 lutego 2021 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego, w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zmiana planu została sporządzona w trybie nowelizacji i obejmuje jedynie elementy określone w uchwałach Rady Miasta, inicjujących procedurę planistyczną. Dotyczą one m.in. części tekstowej (w zakresie: przepisów ogólnych, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, wskaźników zagospodarowania terenu, minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych) i części graficznej (w zakresie: zmiany przeznaczenia terenów zieleni urządzonej, zmiany przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla terenów usług i handlu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 15 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w formie wideokonferencji.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji proszone są o przesłanie najpóźniej do 12 lutego 2021 r. do godz.12:00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl podając w jego treści: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby.
Uwagi do projektu zmiany planu można będzie składać do 12 marca 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code