CZĘSTOCHOWA. MIEJSCOWY PLAN DLA STRADOMIA


Od 3 do 25 lutego 2021 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego, w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zmiana planu została sporządzona w trybie nowelizacji i obejmuje jedynie elementy określone w uchwałach Rady Miasta, inicjujących procedurę planistyczną. Dotyczą one m.in. części tekstowej (w zakresie: przepisów ogólnych, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, wskaźników zagospodarowania terenu, minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych) i części graficznej (w zakresie: zmiany przeznaczenia terenów zieleni urządzonej, zmiany przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla terenów usług i handlu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 15 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w formie wideokonferencji.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji proszone są o przesłanie najpóźniej do 12 lutego 2021 r. do godz.12:00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl podając w jego treści: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby.
Uwagi do projektu zmiany planu można będzie składać do 12 marca 2021 r.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *