- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Bezpłatne studia w WSzZ

Od 1 lipca br. Wyższa Szkoła Zarządzania rozpoczęła rekrutację na trzeci nabór do projektu pt.: „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”.

Na bezpłatne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego mogą zapisywać się wszystkie osoby (z całego kraju) legitymujące dyplomem ukończenia szkoły wyższej, zamierzające wykonywać zawód nauczyciela przedmiotu zawodowego/grupy przedmiotów zawodowych, mogących zakwalifikować się do jednej z grup: technicznej, ekonomicznej lub medycznej, w szczególności osoby czynne zawodowo – zatrudnione, w tym instruktorów przedmiotów zawodowych, jak również absolwentów uczelni wyższych.
O przyjęciu na studia podyplomowe decydować będzie liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.
Program studiów podyplomowych obejmuje 3 semestry – łącznie 375 godz. Oraz 150 godz. Praktyk zawodowych. Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym, grupy ćwiczeniowe liczyć będą średnio po 20 osób, a laboratoryjnie po 10 osób. Część zajęć zrealizowana zostanie w formie on-line. Studia zakończą się obroną pracy podyplomowej.
Głównym celem projektu jest wykształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych istotnych z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy i zapotrzebowania zgłaszanego przez kuratora oświaty.
W ramach jego realizacji w okresie od 01.10.2008 r. do30.04.2015 r. wsparciem objętych zostanie 600 osób zrekrutowanych w 6 naborach, po 10 osób w każdym.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

r